17 853 82 12

WYDANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY - POSIEDZENIE PORA

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Podkarpackiej Okręgowej  Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach.

Złożenie ślubowania i wydanie Prawa Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy w aptece na stanowisku magistra farmacji i zależy od terminu złożenia wszystkich dokumentów w biurze Izby.
Na najbliższym Posiedzeniu Rady podjęte zostaną uchwały w sprawie przyznania PWZF magistrom farmacji, którzy złożą w biurze Izby wnioski o wydanie PWZ wraz z kompletem dokumentów do 27 marca 2020 roku.