17 853 82 12

Nowa wysokość składek

Szanowni Farmaceuci, Członkowie POIA,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Ostatnia aktualizacja składek członkowskich miała miejsce dekadę temu.

Pomimo prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej i realizacji wielu udanych przedsięwzięć, sytuacja ekonomiczna ostatnich lat sprawiła, że konieczne jest podniesienie składek członkowskich.

Tegoroczny Zjazd Delegatów zaakceptował wniosek Rady o zwiększenie składek do poziomu 65 zł.

Nowa wysokość składek obowiązuje od 1 lipca 2024 i dotyczy wszystkich Członków POIA.

Rozumiemy, że zmiana wysokości składki może budzić pytania. Zapewniamy, że decyzja ta została podjęta po gruntownej analizie i z pełnym przekonaniem o jej konieczności dla dalszego rozwoju i wsparcia naszych członków. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w naszą wspólną przyszłość przyniesie znaczące korzyści dla każdego z nas.

Dlaczego konieczne jest podniesienie składek?

-> Inflacja:

Pandemia COVID oraz atak Rosji na Ukrainę wywołały spore zamieszanie na polskim rynku finansowym. W konsekwencji, w ostatnich latach obserwowaliśmy niespotykany od lat 90 wzrost inflacji, a co za tym idzie - wzrost kosztów funkcjonowania w każdej dziedzinie życia.

Jak widać, przy w miarę stabilnym poziomie inflacji, dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej w POIA, zmiany składki w latach 2014-2021 nie były konieczne. Czarny łabędź w postaci piku inflacyjnego lat 2022 - 2024, sprawił jednak, że w nowej rzeczywistości kosztowej nie sposób jest zapewnić dalsze funkcjonowanie i rozwój naszej Izby.

-> Wynagrodzenia

Znaczne wzrosty dotyczyły również wynagrodzeń. Analizując średnie wynagrodzenia miesięczne w sektorze przedsiębiorstw widać, że na przestrzeni ostatniej dekady wzrosły one ponad dwukrotnie (209%).

Staramy się, aby nasza Izba tworzyła stabilne, atrakcyjne i zrównoważone środowisko pracy. Dzięki temu możemy oferować Państwu najwyższy poziom obsługi oraz wdrażać kolejne innowacyjne rozwiązania.

-> Koszty

Nie każdy Farmaceuta wie, że część naszej składki przekazywana jest do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Zgodnie z decyzją Krajowego Zjazdu Aptekarzy, wysokość składki do NIA jest corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji. Nie stanowiło to problemu w czasach zrównoważonych wzrostów cen w Polsce, jednak aktualnie udział składki przekazywanej do NIA w składce naszej Izby wzrósł znacząco.

W połączeniu ze znacznym wzrostem pozostałych kosztów operacyjnych oznacza to, że do dyspozycji POIA pozostaje coraz mniej środków.

Jak wyglądają finanse POIA na przestrzeni lat?

POIA prowadzi racjonalną gospodarkę finansową, nad której poprawnością czuwa Komisja Rewizyjna. Rokrocznie Izba przechodzi również niezależny, zewnętrzny audyt biegłego rewidenta. Wszystkie lata naszej działalności otrzymały pozytywną opinię w zakresie gospodarowania środkami wspólnymi.

Na poniższym wykresie przedstawione zostały stany księgowe POIA na koniec każdego roku.

Z powyższych danych jednoznacznie widać, że wprowadzone od około 2015 roku zmiany pozwoliły na akumulację kapitału wystarczającą do zakupienia i wykończenia nowej siedziby POIA. Zostało to osiągnięte pomimo wprowadzenia szeregu aktywności integracyjnych (Rajd Górski, Konkurs Talentów, Zawody Strzeleckie), uruchomienia funduszu zapomogowego i stypendialnego, wprowadzeniu ubezpieczenia OC oraz intensyfikacji naszej oferty edukacyjnej, w tym w szczególności wprowadzeniu cyklicznych webinarów.

Dlaczego 65zł?

Nowa wysokość skłądki wynika wprost z uwzględnienia oficjalnych danych rządowych dotyczących inflacji.

Staramy się, aby ustalony poziom składek wykorzystać w jak najbardziej efektywny sposób.

Co ja z tego mam?

Zdajemy sobie sprawę, że Samorząd Zawodu Farmaceuty często jest przedstawiany przez pryzmat „leśnych dziadków”, których zachowawcze postawy oraz „nicnierobienie” balsamują niczym mumię zawód farmaceuty blokując jego rozwój.

Są to stwierdzenia nieprawdziwe, które często próbują sprzedać Farmaceutom - czyli osobom wykonującym samodzielny zawód medyczny i zawód zaufania publicznego – tezę, że nowoczesność polega na wdrożeniu skutecznych technik sprzedażowych oraz stosowaniu się do poleceń korporacyjnych nadzorców, którzy z zawodem medycznym nie mają nic wspólnego.

Otóż, Szanowni Państwo – drogie Koleżanki i Koledzy: Zawód farmaceuty to nie przelewki. To nie handel. To nie realizacja celów sprzedażowych. To nie realizacja poleceń służbowych o charakterze marketingowym.

Z całym szacunkiem dla wszystkich: jako Farmaceuta, wybrany przez Was Prezes PORA, jednoznacznie odrzucam koncepcję sprowadzania naszego zawodu do układania półek, tworzenia plam sprzedażowych i realizacji „targetów”. To nie jest wykonywanie Zawodu Farmaceuty.

Misję Naszego Zawodu znajdziecie Państwo w Ustawie o zawodzie farmaceuty, gdzie jednoznacznie wskazano, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego.

To nie są błahe stwierdzenia. Jako Farmaceuci zarówno etycznie jak i prawnie – odpowiadamy za zależną od nas cząstkę bezpieczeństwa Pacjentów.

Miałem osobiście zaszczyt pracowania nad naszą ustawą zawodową, w tym w szczególności nad sformułowaniem zasady niezależności merytorycznej Farmaceuty (art. 35), której naruszenie może się skończyć nawet cofnięciem zezwolenia na prowadzenie apteki.

Zapewniam Państwa, że osiągnięcie takich rozwiązań prawnych nie byłoby możliwe bez Samorządu.

W wymiarze praktycznym, oferujemy Państwu:

 • profesjonalną obsługę administracyjną,
 • wsparcie merytoryczne i prawne,
 • bezpłatny dostęp do szkoleń stacjonarnych i online (w tym do platformy e-dukacja),
 • wsparcie zapomogowe dla potrzebujących Farmaceutów,
 • wsparcie dla Farmaceutów podejmujących wysiłek specjalizacji,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu:
  • ubezpieczenie obejmuje wszystkie czynności zdefiniowane ustawowo jako wykonywanie zawodu farmaceuty oraz szczepienia,
  • kwota ubezpieczenia to 500 000 zł na jedno zdarzenie
 • Gratis: Możliwość ponarzekania na Izbę i zrzucenia na nas odpowiedzialności za całe zło tego świata

Co chcemy jeszcze zrobić?

(za te pieniądze)

 • W najbliższych tygodniach uruchomimy nowe rozwiązania IT, w tym:
 • wirtualne konto farmaceuty na którym będziecie Państwo mogli sprawdzić kwestie związane ze składkami, szkoleniami, danymi osobowymi, jak również złożyć wszelkiego rodzaju wnioski obsługiwane przez POIA,
 • uzupełnienie szkoleń webinarowych o test końcowy, co umożliwi przyznawanie punktów historycznie nazywanych „twardymi”
 • Planujemy intensyfikację działalności szkoleniowej, zwłaszcza w formule stacjonarnej i ukierunkowanej na opiekę farmaceutyczną oraz farmację kliniczną.
 • Będziemy kontynuować wydarzenia integracyjne – na które serdecznie Państwa zapraszamy. Są to aktualnie: Rajd Górski (zrealizowany w 2024), Zawody Strzeleckie (zrealizowane w 2024), Konkurs Talentów (planowany termin: listopad 2024).
 • Będziemy uczestniczyć w pracach dotyczących rozwoju Naszego Zawodu, w szczególności:
 • Wprowadzaniu nowych, refundowanych świadczeń farmaceutycznych,
 • Umożliwieniu prowadzenia indywidualnych praktyk farmaceutycznych,
 • Implementacji Zawodu Farmaceuty w strukturze systemu ochrony zdrowia w Polsce jako samodzielnego zawodu medycznego,
 • Wszelkich działaniach zmierzających do uproszczenia realizacji recept,
 • Wypełnianiu zobowiązań ustawowych, w szczególności reprezentowania zawodu farmaceuty i obrony jego interesów oraz trosce o zachowanie godności i niezależności zawodu.

Czy mogę powiedzieć „nie”?

Otóż nie. Wypełnianie obowiązków członka samorządu (w tym płacenie składek) jest warunkiem posiadania aktywnego wpisu w CRF. Przypominam, że zaległość w opłacaniu składek powyżej 24 miesięcy wymusza na Radzie konieczność skreślenia Farmaceuty z CRF.

Możecie jednak Państwo oceniać naszą pracę oraz wyrazić swoją opinię poprzez Delegatów na corocznych zjazdach, a wreszcie – opinię ostateczną – na najbliższym zjeździe wyborczym.

Jesteśmy również otwarci na wszelkie merytoryczne opinie. Prosimy o ich kierowanie bezpośrednio do Biura POIA.

Na koniec, pragnę przypomnieć, że Samorząd Zawodu Farmaceuty tworzymy my sami. Każdy z członków PORA jest Farmaceutą i nie ma możliwości, aby w Samorządzie decyzje były podejmowane przez osoby nie wykonujące naszego zawodu.

Z poważaniem i pozdrowieniami

Mgr farm. Marcin Bochniarz, MBA

Prezes PORA