17 853 82 12

Składki

Biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przypomina o obowiązku płacenia składek członkowskich tytułem przynależności do Samorządu Aptekarskiego.

UCHWAŁA NR 24 /VI/2013
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: składki członkowskiej od członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) oraz Uchwały Nr 5 XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie: wysokości składki członkowskiej dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Uchwały Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska uchwala co następuje:

§ 1

1.Wszyscy farmaceuci - członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, niezależnie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawy zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, mają obowiązek opłacania comiesięcznej składki samorządowej w wysokości 44 zł.
2.Składki należy wpłacać na konto POIA w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
3.Składkę członkowską za grudzień należy wpłacić do 15 grudnia danego roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywał się z rokiem budżetowym i był rokiem zamkniętym

§ 2

W terminie od 10 stycznia, biuro POIA weryfikuje wpłacone składki samorządowe za poprzedni rok, ustala wysokość zadłużenia oraz kieruje wezwania do zapłaty do farmaceutów posiadających zadłużenie we wpłatach składek, a następnie wnioski egzekucyjne do komornika.

§ 3

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 34/V/2010 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie: wysokości składki członkowskiej od członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.
 

UCHWAŁA NR 5
XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIE
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wysokości składki członkowskiej dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2003 roku poz. 108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości części składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, Okręgowy Zjazd Delegatów uchwala co następuje:

§ 1

1. Kwota miesięcznej składki z tytułu przynależności do Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wynosi 44 zł.
2. Powyższa składka dotyczy wszystkich osób posiadających tytuł magistra farmacji bez względu na sytuację zawodową.

§ 2

1. Składki na rzecz Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej należy wpłacać na konto POIA w terminie do 20 każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.
2. Składki za dany rok kalendarzowy należy wpłacić w terminie do 10 stycznia następnego roku kalendarzowego.

§ 3

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 6 XXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej od członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że od dnia 25.04.2008 nastąpiła zmiana numeru konta bankowego na:

03 1240 4751 1111 0000 5517 8507


Uwaga!
W związku z wprowadzeniem bankowych rozliczeń księgowych drogą internetową Biuro Izby Aptekarskiej prosi wszystkich członków POIA o wpłaty składek członkowskich za pomocą przelewu bankowego lub pocztowego.

Każde przyjęcie wpłaty w formie gotówkowej w siedzibie Izby wiąże się z koniecznością odprowadzenia gotówki do banku a tym samym dodatkową opłatą prowizyjną.