17 853 82 12

Członkostwo

Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty.

Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów.

Najważniejsze akty prawne regulujące zawód farmaceuty to:

  • Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
  • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Co do zasady, farmaceuci są zobowiązani do wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty (pierwszy wpis). Farmaceuci, którzy podejmują pracę na terenie tej izby, która dokonała wydania PWZ, pozostają jej członkami.

Osoby, które chcą podjąć pracę na terenie innej Izby Aptekarskiej są zobowiązane do zapisania się do Izby na terenie której będą wykonywać zawód.

Farmaceuta wykonujący zawód na terenie więcej niż jednej okręgowej izby aptekarskiej podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód (w tym przypadku Farmaceuta sam może wybrać Izbę do której chce należeć).

UWAGA - w przypadku pełnienia funkcji kierownika apteki, punktu aptecznego lub działu farmacji szpitalnej, istnieje obowiązek wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której jest się kierownikiem!

Członkowie Izb Aptekarskich są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

Wysokość składki członkowskiej w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej od 1 lipca 2024 wynosi 65zł miesięcznie.

(do 1 lipca 2024 - 44zł)

Wysokość składki została ustalona  uchwałą nr 5 XLIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Składkę należy wnosić na konto bankowe POIA nr 03 1240 4751 1111 0000 5517 8507

UWAGA!

Wszystkie osoby, które nie wykonują zawodu mają możliwość wyrejestrowania się z listy członków POIA. Wyrejestrowanie się może być stałe lub czasowe - w zależności od decyzji Farmaceuty. Bardzo prosimy o pamiętanie, że bez wyrejestrowania się z Izby wszyscy członkowie są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej.

W szczególności kwestia wyrejestrowania się z Izby dotyczy osób przechodzących na emeryturę oraz kobiet, które nie pracują w czasie ciąży a następnie urlopu macierzyńskiego i ew. urlopu wychowawczego.

Skreślenie z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje wskutek:

  1. śmierci;
  2. utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty w przypadkach określonych w art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
  3. ustania przesłanek uzasadniających wpis do danego rejestru farmaceutów określonych w art. 7a, w szczególności przeniesienia się farmaceuty na teren innej okręgowej izby aptekarskiej;
  4. wykonywania przez aptekarza zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej;
  5. nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

 

Aktualizacja: 27.06.2024