17 853 82 12

Akty prawne

UWAGA !!! - pełne tresci aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl

 

Dz.U. 19.1419 t.j.
ustawa 1991.04.19
Izby aptekarskie

Dz.U. 04.136.1458
rozp. 2004.05.25
Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Dz.U. 02.219.1845
rozp. 2002.12.10
Sposób prowadzenia rejestru farmaceutów.

Dz.U. 03.65.612
rozp. 2003.03.31
Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.

Dz.U. 92.94.470
rozp. 1992.11.30
Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu aptekarza z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.

Dz.U. 19.499 t.j.
ustawa 2001.09.06
Prawo farmaceutyczne.

Dz.U. 19.784 t.j.
ustawa 2011.05.12
Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dz.U. 13.364 t.j.
rozp. 2011.12.08
w sprawie ogólnych umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
t.j. nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. poz. 259)

Dz.U. 19.745 t.j.
rozp. 2018.04.17
w sprawie recept lekarskich

Dz.U. 12.236
rozp. 2012.02.27
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

Dz.U. 15.1889 t.j.
rozp. 2006.09.11
w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Dz.U. 02.187.1565
rozp. 2002.10.18
Podstawowe warunki prowadzenia apteki.

Dz.U. 02.171.1395
rozp. 2002.09.30
Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Dz.U. 10.204.1353
rozp. 2010.10.22
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych

Dz.U. 10.204.1352
rozp. 2010.10.22
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Dz.U. 09.21.118
rozp. 2009.02.02
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

Dz.U. 09.24.151
rozp. 2009.02.02
w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (zm. Dz. U. 2010.204.1352)

Dz.U. 17.516
rozp. 2017.02.15
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Dz.U. 18.499
rozp. 2018.02.20
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Dz.U. 02.161.1337
rozp. 2002.09.26
Dane wymagane w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.

Dz.U. 02.161.1338
rozp. 2002.09.26
Wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Dz.U. 02.208.1770
rozp. 2002.11.25
Wymagania, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 03.65.609
rozp. 2003.04.01
Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.U. 02.187.1566
rozp. 2002.10.18
Wzór prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Dz.U. 02.126.1082
rozp. 2002.07.17
Odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Dz.U.18.208
rozp. 2018.10.12
w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Dz.U. 18.2360
rozp. 2018.11.30
w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Dz.U. 14.765 t.j.
rozp. 2002.06.14
Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenie grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.
t.j. nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego przedmiotowe rozporządzenie

Dz.U. 03.37.325
rozp. 2003.01.13
Szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Dz.U. 19.178 tj.j
ustawa 2014.05.09
o informowaniu o cenach towarów i usług

Dz.U. 19.1373 t.j.
art.38, art.62, art.63, art.189,art.190, ustawa 2004.08.27
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dz.U. 03.97.891
rozp. 2003.05.09
Wystawianie przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.

Dz.U. 51.1.1
ustawa 1951.01.08
Przejęcie aptek na własność Państwa.

Dz.U. 12.1259
rozp. 2012.11.06
w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

Dz.U. 19.852 t.j.

ustawa 2005.07.29

o przeciwdziałaniu narkomanii