17 853 82 12

Ustawa o zawodzie farmaceuty – skreślenie z rejestru farmaceutów

W dniu 16 kwietnia 2021r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97). 

Art. 25 tej ustawy stanowi: Zawód farmaceuty może wykonywać osoba  posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich.

Jednocześnie ustawa j.w. zmienia przepis art. 8f ustawy o izbach aptekarskich, który określa kiedy można skreślić farmaceutę z rejestru farmaceutów.  Od 16 kwietnia 2021r. taki przypadek może nastąpić również w sytuacji kiedy farmaceuta nie płaci składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym proszę uregulować wszystkie zaległe składki.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie podjęciem przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską uchwały o skreśleniu farmaceuty z rejestru farmaceutów.  Tym samym niemożliwe będzie wykonywanie zawodu farmaceuty w jakiejkolwiek postaci np. praca w aptece, sprawowanie funkcji kierownika apteki, podpisywanie zestawień refundacyjnych, wystawianie recept pro auctore lub pro familia itd.