17 853 82 12
  • Strona główna
  • Aktualności
  • WAŻNY KOMUNIKAT !!! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

WAŻNY KOMUNIKAT !!! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

WAŻNE ZMIANY W APTECE

24 października 2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept ( Dz.U. z 2019r. poz. 1971).

Od 1 stycznia 2019r. weszła w życie w ustawa z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r. poz. 399).

Zmienione przepisy wprowadzają nowe obowiązki dla aptek, które dotyczą:

1/ obowiązku umieszczenia w aptece w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji o zawarciu umowy na realizację recept w formie widocznego z zewnątrz znaku graficznego według wzoru określonego przez Prezesa NFZ oraz innych informacji,  – plakat w czterech wersjach do wyboru  został przesłany do aptek jako załącznik do  Komunikatu z 31 października 2019r.  na portalu  Świadczeniodawcy

/ § 6 ust. ust.3 pkt. 1-3  Załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept /

2/ obowiązku przekazania przez każdą aptekę w formie pisemnej Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w Warszawie ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, adresu elektronicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w rozdziale III A i art. 173 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących nowych zasad kontroli aptek, w terminie do 30 listopada 2019r.  / art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019r. /  

3/ obowiązku przekazywania do właściwego oddziału NFZ uzgodnionych zestawień zbiorczych w postaci pisemnej, stanowiącej podstawę refundacji, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego), przy czym liczy się data wpływu zestawienia do oddziału terenowego NFZ.

/ § 3 ust.1 pkt. 5 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept /

4/ obowiązku informowania właściwego oddziału NFZ w postaci elektronicznej (już nie papierowej) o każdej zmianie w ewidencji  osób zatrudnionych w aptece, w terminach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (do 5 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego).

/§ 3 ust. 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept /

5/ obowiązku podpisania przez aptekę  aneksu do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept / § 2 rozporządzenia z dnia 9 października 2019r. /

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie w/w obowiązków skutkować może nałożeniem kar po 200 zł za każdy ujawniony i potwierdzony przypadek, o czym mowa w § 8 Załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 9 października 2019r.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zmianę zasad przeprowadzania kontroli aptek wynikającej z dodania rozdziału III A Kontrola i zmiany art. 173 ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 czerwca kontrola jest przeprowadzana przez Prezesa NFZ, a pracownicy działów kontroli w oddziałach wojewódzkich stali się pracownikami Departamentu Kontroli centrali NFZ. Wprowadzono tzw. korpus kontrolerski skupiający osoby z wyższym wykształceniem, które pozytywnie zdadzą egzaminy kwalifikacyjne. Osoby te będą miały status funkcjonariusza publicznego i przysługiwać im będzie ochrona podczas wykonywania czynności służbowych. Kontrola świadczeniodawców będzie prowadzona na tych samych zasadach. Po zakończeniu kontroli zostanie wydane wystąpienie pokontrolne, które będzie zawierać ocenę i ewentualne sankcje. O kontroli recept papierowych apteka dowie się najpóźniej 7 dni przed kontrolą. NFZ może nie zapowiedzieć kontroli jeśli przewidywane nadużycia przekroczą 10 000 zł. O kontroli recept elektronicznych apteka dowie się najpóźniej w momencie rozpoczęcia kontroli. Po 14 dniach od zakończenia kontroli apteka otrzyma wystąpienie pokontrolne i w terminie 14 dni będzie mogła odwołać się do Prezesa NFZ. Komunikacja pomiędzy NFZ i kontrolowaną apteką odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez aptekę do NFZ i ministra właściwego dla do spraw zdrowia.  Wprowadzono tzw. próg bagatelności. Oznacza on, że jeśli jednorazowo kara będzie wynosić do 500 zł, wówczas nie będzie nakładana. Rocznie limit wynosi 2000 zł i zeruje się począwszy od nowego roku kalendarzowego. Po przekroczeniu kwoty 2000 zł Prezes będzie dochodził należności z tytułu kar w następnym roku.

Po zakończeniu działalności apteka będzie musiała poinformować o miejscu przechowywania recept refundowanych. Za brak informacji grozi kara 2000 zł. Taki sam obowiązek odnosi się do recept pełnopłatnych i odpisów, lecz poinformować należy WIF.