17 853 82 12

Zmiany w aptekach od 1 stycznia 2017

Krótkie zestawienie zmian w aptekach od 2017 roku.

Zestawienie zmian w aptekach, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku:

1. Zmiany w wydawaniu leków OTC zawierających substancje psychoaktywne:

od 1 stycznia wprowadzono ograniczenia w zawartości substancji psychoaktywnych w jednym opakowaniu produktu leczniczego. W ramach jednorazowej sprzedaży nie wolno sprzedać więcej niż:

  • pseudoefedryna – 720mg
  • kodeina – 240mg
  • dekstrometorfan – 360mg

W praktyce oznacza to również, że opakowanie leku OTC nie może zawierać większych niż wymienione powyżej ilości substancji psychoaktywnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży.

Rozporządzenie wprowadza limity w odniesieniu do substancji czynnych nie uwzględniając postaci chemicznej leku (np. sole). W związku z tym polecam lekturę opracownia zamieszczonego na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej, które uwzględnia zawartość czystej substancji psychoaktywnej w poszczególnych dawkach leków:

http://www.nia.org.pl/2016/12/30/pseudoefedryna-kodeina-dextrometorfan-w-praktyce-aptecznej-po-1-stycznia-2017-roku/

AKTUALIZACJA 11.01.2017: Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia farmaceuta nie przelicza ilości substancji psychoaktywnej na substancję czynną. Pod uwagę należy brać zawartość substancji czynnej niezależnie od postaci (rodzaju soli, estru itd.)

2. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy od 01.01.2017 roku wynosi 10zł

Podstawa prawna: Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

art. 6 ust. 7 - Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1456/1

§  1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł.

3. Od 01.01.2017 roku rozliczenie transakcji finansowej pomiędzy przedsiębiorcami, której wartość przekracza 15 000zł musi zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego (przelewem).

Wyjaśnienie powstających wątpliwości w zakresie definicji jednorazowej transakcji można znaleźć na stronach Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Podstawa prawna: Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. z 2016 r. poz. 780.

4. Zmiana warunków wynagradzania w ramach zawartych umów zleceń:

  • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej (w 2017 roku = 13zł/h)
  • umowa zlecenie musi zawierać informację o stawce godzinowej, jak również określać sposób potwierdzania ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu
  • dla umów dłuższych niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia należy dokonać przynajmniej jeden raz w miesiącu

Podstawa zmiany: Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265) wprowadza zmiany do ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008).

5. ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Ukazał się komunikat MZ ws. wdrażania podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), z którego wynika, że do 30 czerwca 2017 r. ma być przedłużony czas na uruchomienie raportowania do ZSMOPL aptekom i innym podmiotom raportującym.
W tym czasie należy wykonać wszystkie czynności konfiguracyjne systemów aptecznych (m.in. apteka musi mieć swoje konto dostępowe w systemie ZSMOPL (i znać hasło dostępu) oraz musi posiadać certyfikat komunikacyjny (tzw. podpis elektroniczny) otrzymany od CSIOZ.

Link do komunikatu: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl/

Polecamy również lekturę zestawienia aktualności na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej.

 

Przy wykonywaniu powyższego zestawienia wykorzystano informacje przesyłane za pomocą newslettera Śląskiej Izby Aptekarskiej, oraz materiały aktualności Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zestawienie przygotował: mgr farm. Marcin Bochniarz