17 853 82 12

Dyżury aptek od 1 stycznia 2024

W 2024 roku wprowadzono nowe zasady postępowania z dyżurami aptek ogólnodostępnych, mające na celu lepszą organizację i efektywność tych usług.

Proces wyznaczania dyżurów składa się z kilku etapów, a komunikacja pomiędzy aptekami a władzami odbywa się elektronicznie.

Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty nowego systemu:

Przekazanie Rozkładu Godzin Pracy:

Do 31 stycznia 2024 roku każda apteka ogólnodostępna ma obowiązek przekazać zarządowi powiatu lub prezydentowi miasta na prawach powiatu rozkład godzin pracy na dany rok. Jest to pierwszy etap procedury wyznaczania dyżurów nocnych oraz w niedziele i święta. Rozkład godzin pracy należy przekazać elektronicznie (np. poprzez email lub ePuap). Z dużym prawdopodobieństwem adres email, który zostanie użyty do przekazania informacji będzie następnie używany do komunikacji z Państwa apteką.

W roku 2024 informację trzeba dodatkowo przekazać na rok 2025 w terminie do 30 września 2024.

W kolejnych latach informację o rozkładzie godzin pracy w następnym roku przesyłamy zawsze do 30 września.

UWAGA! Nieprzekazanie w terminie wrześniowym informacji o rozkładzie godzin pracy apteki jest obarczone karą finansową w wysokości 2000 zł !!!

Informacja od Zarządu Powiatu/Miasta:

Drugi etap to otrzymanie od zarządu powiatu lub prezydenta miasta informacji o potrzebie wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów, z wskazaniem dni i godzin dyżurów. Ta informacja jest przekazywana aptekom na 21 dni przed podjęciem odpowiedniej uchwały.

Zgłoszenie Gotowości do Dyżurów:

Apteki zgłaszają gotowość do pełnienia dyżurów w zgodzie z harmonogramem podanym przez zarząd lub prezydenta. Zgłoszenie to wymaga także oświadczenia o spełnieniu wymagań prawnych i braku przesłanek uniemożliwiających pełnienie dyżurów.

UWAGA! Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej! Brak złożenia oświadczenia zagrożone jest karą 2000zł!

Wyznaczenie Apteki Dyżurującej:

Zarząd powiatu/prezydent wyznacza aptekę dyżurującą lub ustala harmonogram aptek dyżurujących w danym roku kalendarzowym, spośród zgłaszających się aptek. W przypadku braku zgłoszeń, wybór odbywa się spośród wszystkich aptek spełniających kryteria określone w ustawie.

Czas trwania dyżurów:

Wyróżnione zostały dwa rodzaje dyżurów, tj:

  • Dyżur Nocny: W każdy dzień roboczy dyżur nocny ma trwać 2 pełne godziny zegarowe. Te godziny dyżuru mają być realizowane w przedziale czasowym pomiędzy 19:00 a 23:00. Dokładne godziny dyżuru są ustalane przez zarząd powiatu w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom lokalnych mieszkańców.
  • Dyżur w Dni Świąteczne: W dni ustawowo wolne od pracy dyżur ma wynieść sumarycznie 6 pełnych godzin zegarowych. Składa się to z 4 godzin dyżuru w dzień wolny od pracy oraz 2 godzin dyżuru w porze nocnej, również realizowanych pomiędzy 19:00 a 23:00.

Teoretycznie dyżur nocny i świąteczny mogą być realizowane przez dwie różne apteki.

Zmiana Godzin Pracy:

Apteki są zobowiązane informować zarząd powiatu lub prezydenta miasta o każdej zmianie godzin pracy, co najmniej 30 dni przed planowaną zmianą.

Finansowanie Dyżurów:

W wymiarze podstawowym dyżury będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Apteki, które pełnią dyżury, zawierają umowy z NFZ na finansowanie tych usług, a następnie będą musiały je rozliczać wg zasad które określi NFZ. Jeżeli zarząd powiatu po przeprowadzeniu analizy zaspokojenia potrzeb ludności stwierdzi, że konieczne jest przedłużenie godzin pracy apteki ponad zdefiniowany w ustawie czas, koszty dodatkowych godzin pracy ponosi powiat.

Gdzie szukać więcej informacji:

Nowe zasady dyżurów zawarte są w Ustawie prawo farmaceutyczne, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2024.

Dodatkowo, informacje wyjaśniające wątpliwości co do dyżurów można znaleźć w komunikacie MZ.