17 853 82 12

Apel do Farmaceutów

Wielce Szanowni

KIEROWNICY  APTEK,

FARMACEUCI

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska przypomina o obowiązku przestrzegania przepisów związanych z prowadzeniem apteki oraz zasad Kodeksu Etyki Aptekarza przez wszystkich farmaceutów. Biorąc pod uwagę ilość i różnorodność reklam pojawiających się w aptekach np. jako: hasła, slogany, ulotki, bilbordy, foldery, „gazetki”, bony rabatowe, bonifikaty za zrealizowane recepty, umieszczanie napisów: - 30%,  hit cenowy, bestseller, ilość produktów w ofercie ograniczona,  istotne są zwłaszcza przepis art. 94 a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, który stanowi:

Art. 94 a 1.

Zabroniona jest reklama apteki i punktów aptecznych oraz ich działalności.

Nie stanowi reklamy  informacja o lokalizacji i  godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

oraz zasady zapisane w art. 19  i  art. 25 Kodeksu Etyki Aptekarza,  stanowiące:

Art. 19

  1. Aptekarz nie reklamuje siebie i swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.
  2. Aptekarz unika też działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji produktów leczniczych.

Art. 25.

  1. Aptekarz powinien dbać o racjonalną terapię środkami leczniczymi nie umniejszając praw chorego a jednocześnie zapobiegać nadużywaniu i marnotrawieniu leków.
  2. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie dochodów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii zawodu.

Jeśli właściciel apteki prowadzi działania sprzeczne z w/w przepisami lub zasadami, farmaceuta, a zwłaszcza kierownik apteki, winien się  temu sprzeciwić/od tego odciąć, zwrócić uwagę na niezgodność takich działań z prawem lub zasadami Kodeksu Etyki Aptekarza. Zajęcie takiego stanowczego stanowiska może być pomocne dla obrony farmaceuty w razie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.