17 853 82 12

Biała lista podatników VAT

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

1 września 2019 r. do dyspozycji przedsiębiorców oddana została tak zwana Biała Lista podatników VAT. Jest to wykaz informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT. W obrocie gospodarczym służy on przede wszystkim do weryfikowania wiarygodności kontrahentów.

Biała lista podatników zawiera numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności, w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. PLN.

Ustawa już obowiązuje, ale jej konsekwencje w postaci sankcji wejdą z dniem 1.01.2020 r.  W praktyce, jeżeli płatność przekroczy 15 tys. PLN, to przedsiębiorca będzie musiał przelać należność na konto kontrahenta wskazane na Białej Liście. Za przelew na rachunek inny niż widniejący na białej liście będą sankcje:

   *  nabywca nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów,

   *  nabywca będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony VAT z tego tytułu.

Przepisy przewidują możliwość uniknięcia sankcji. Podatnik będzie mógł się od nich uwolnić, jeżeli powiadomi naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na konto spoza białej listy. Ma na to trzy dni.

Jak uaktualnić nr konta:

- zaktualizować wpis w CEIDG, wpisując numer firmowego rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG (działalność jednoosobowa),

- poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na odpowiednim formularzu NIP:

  1. NIP-8 (podmiot wpisany do KRS),
  2. NIP-2 (np. spółka cywilna).

Białą listę podatników VAT można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Pod linkiem do strony, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  każdy może sprawdzić, czy już jest na białej liście (jeśli ma konto od dawna to może tak być, że ma już ujawnione konto, nawet o tym nie wiedząc) wystarczy wpisać swój NIP i pojawią się informacje o ujawnionych numerach kont bankowych co oznacza że się jest na białej liście.