17 853 82 12

Braki leków

Szanowni Państwo!

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją na rynku leków i pogłębiającymi się problemami w dostępności do niektórych produktów leczniczych, Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska przypomina o obowiązku raportowania braków leków do systemu ZSMOPL.

Zgodnie z art. 95a Ustawy prawo farmaceutyczne:

W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:
1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,
2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 
- jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.
 
Nieprzekazanie informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi wiąże się z ryzkiem nałożenia na podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny kary w wysokości do 50.000 zł - na podstawie art. 127c Ustawy prawo farmaceutyczne.