17 853 82 12

GODZINY PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH 12 LISTOPADA 2018 ROKU-WYJAŚNIENIA

Tekst ustawy z dnia 7 listopada 2018 r.Dziennik Ustaw 2018 Poz. 2117

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002117/O/D20182117.pdf

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno – epidemiologicznych.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Wyjaśnienia POIA

Według art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 października 2018r. ( Dz.U. 2018 poz. 2117) Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 2211, z późn. zm.) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę  dostępność także w dniu 12 listopada 2018r.

Przepisy ustawy j.w. weszły w życie z dniem 8 listopada 2018r., oznacza to, że apteki w dniu 12 listopada 2018r. będą pracować i dyżurować tak jak w inne dni świąteczne tj:.

- jeśli dana apteka jest czynna całodobowo we wszystkie dni roku, będzie otwarta również 12 listopada 2018r. przez całą dobę,

- apteki pełniące dyżury zgodnie z uchwalą rady powiatu obowiązującą na danym terenie będą pełnić dyżur również 12 listopada 2018r., po zamknięciu pozostałych aptek,

- apteki nie pełniące dyżuru mogą być otwarte, jednakże będzie to praca w dzień świąteczny i wówczas pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym ewentualnie do zapłacenia stosownego wynagrodzenia za pracę w dzień świąteczny zgodnie z Kodeksem pracy.