17 853 82 12

Informacja dla aptek i punktów aptecznych

Od 8 stycznia 2021 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępny formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 XII 2020 r.).

Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 XII 2020 r.

Celem badania jest zebranie danych o aptekach i punktach aptecznych, w tym informacji dotyczących rodzaju placówki, sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet, dyżurów nocnych, przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o osobach pracujących, w tym farmaceutach i technikach farmaceutycznych.

Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej http://raport.stat.gov.pl. Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 29 I 2021 r.

W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania ZD-5 prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Krakowie. Lista osób do kontaktów dostępna jest na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_krakow_ZD-5.pdf?v=030119

Poniżej załączamy dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne dotyczące sprawozdawania pracujących według głównego miejsca pracy, które pomogą Państwu wypełnić formularz:

- Przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości pracą główną powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub więcej aptekach zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.

- Liczba pracujących ogółem w aptece, punkcie aptecznym obejmuje również właścicieli i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce.

- Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących, dla których jest to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy.

- Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymują co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.