17 853 82 12

Komunikat dla farmaceutów i właścicieli aptek

Szanowni Państwo!

Na wstępie, pragnę serdecznie podziękować wszystkim farmaceutom za trud wkładany w pomoc pacjentom w tej szczególnej sytuacji epidemiologicznej.

Dziękuję również wszystkim właścicielom aptek, którzy wprowadzili do swoich placówek środki zabezpieczające personel przed ryzykiem ekspozycji na wirusa SARS-Co-V2.

Zarówno postawa farmaceutów, jak i działania przedsiębiorców prowadzących apteki zmierzające do ochrony pracowników, są wyrazem odpowiedzialności i zasługują na pochwałę i podziękowanie.

Wszystkim Państwu, którzy w odpowiedzialny sposób podeszli do kwestii zabezpieczenia personelu aptek jeszcze raz dziękuję i proszę o zaprzestanie czytania dalszej treści (nie jest ona skierowana do Państwa).

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących apteki, którzy z różnych przyczyn nie zapewnili ochrony pracownikom aptek:

  • Misją farmaceutów jest niesienie pomocy chorym, jednak nie może się to odbywać kosztem narażania własnego zdrowia, a być może nawet życia.
  • Przypominam, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
  • Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
  • Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o  zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.
  • W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony.

Aktualne wskazówki co do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników aptek znaleźć można m.in. w opublikowanym przez FIP poradniku: https://www.fip.org/coronavirus Zawarte tam rozwiązanie wskazuje na konieczność ograniczenia kontaktu pracowników aptek z potencjalnymi nosicielami wirusa, m.in. poprzez wprowadzenie fizycznych barier, w tym sprzedaży przez izolowane okienko wydawcze. Niezależnie, farmaceutom należy zapewnić środki ochrony indywidualnej, na które według aktualnej wiedzy składają się maseczki, osłona oczu, ochrona rąk.

Do innych rozwiązań należeć mogą również zainstalowanie fizycznych barier (szyb) na stanowiskach ekspedycyjnych, z jednoczesnym wprowadzeniem rozwiązań organizacyjnych polegających na wyznaczeniu stref buforowych w aptekach oddzielających pacjentów oraz zasady obsługiwania przy stole ekspedycyjnym wyłącznie jednej osoby przy równoczesnym wyposażeniu personelu w środki ochrony indywidualnej.

Brak dostarczenia środków ochrony, jak i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi nie tylko złamanie prawa, ale jest też wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności. Apteki są miejscem, gdzie w sposób naturalny trafiają pacjenci z objawami przeziębienia, które są tożsame z objawami COVID-19. Narażanie personelu aptek na ekspozycję doprowadzi do braku kadr niezbędnych do świadczenia pacjentom usług farmaceutycznych, apteka zaś stanie się źródłem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie.

W związku z powyższym, wszystkich którzy tego jeszcze nie uczynili - proszę o pilne wprowadzenie w swoich placówkach rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracującemu w nich personelowi.

Z poważaniem
Marcin Bochniarz

Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie