17 853 82 12

Ministerstwo Zdrowia | Kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji zawodowych osób wystawiających receptę.

Przywołany w ww. piśmie przepis przejściowy zawarty w § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej wystawione po dniu wejścia w życie tego rozporządzenia mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych, nie odnosił się do wymaganego umieszczania na recepcie danych dotyczących kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej receptę. Należy zauważyć, że istniejący w tym zakresie obowiązek ma źródło w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (vide art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b). Jednocześnie wskazany przepis nie
został ograniczony w czasie i nieprzerwanie obowiązuje.

Przy okazji należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że z dniem 7 marca br. w życie weszła zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2019 r. poz. 436), w której dokonano m.in. zmiany brzmienia dotychczasowego wprowadzenia do wyliczenia w § 10 w ust. 2, w ten sposób, że rozszerzono katalog okoliczności, w których recepta w postaci papierowej może zostać zrealizowana pomimo posiadanych braków. Zgodnie z nowym brzmieniem wprowadzenia do wyliczenia w § 10 w ust. 2, recepta w postaci papierowej na której nie wpisano określonych danych, wpisano je w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo
farmaceutyczne, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania wskazanych w przepisie czynności.

Zgodnie zatem z § 10 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, jeśli na recepcie w postaci papierowej, nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej receptę, to może ona wciąż zostać zrealizowana pod warunkiem, że osoba wydająca określi je na podstawie posiadanych danych.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z załącznikiem pn. „Niewyczerpujący wykaz elementów, które należy zawrzeć w receptach lekarskich” do dyrektywy wykonawczej Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim wskazano, że recepta transgraniczna powinna zawierać kwalifikacje zawodowe pracownika medycznego, który wystawił receptę.

W związku z powyższym oraz dążąc do unifikacji danych zawartych na recepcie wystawianej w Polsce (i mającej zostać zrealizowanej w Polsce) oraz na recepcie transgranicznej, zasadne jest pozostawienie dotychczasowej regulacji zawartej w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.