17 853 82 12

Nowe wymagania dla techników farmaceutycznych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 4 PF, kierownik apteki zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece.

Jest to szczególnie istotne w związku z faktem, iż w dniu 26 marca 2024 wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U.2023.1972), która reguluje m.in. zawód Technika farmaceutycznego i wprowadza szereg wymogów dla osób wykonujących ten zawód.

Poniżej przedstawiamy zestawienie tych wymogów tak, abyście Państwo mogli dopełnić swoich obowiązków w zakresie nadzoru nad personelem apteki.

Nowe warunki wykonywania zawodu technika farmaceutycznego:
(wszystkie zaświadczenia i oświadczenia powinny mieć datę 26.03.2024 lub późniejszą)

1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Technik powinien przedłożyć pracodawcy oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych.

2. Korzystanie z pełni praw publicznych.

Technik powinien przedłożyć pracodawcy oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Technik powinien przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

4. Wykazywanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Jeżeli technik ukończył szkołę uprawniającą do wykonywania zawodu Technika farmaceutycznego w Polsce, nie jest wymagane oświadczenie o znajomości języka. W przeciwnym wypadku, technik powinien złożyć oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

5. Posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji.

W tym zakresie przepisy się nie zmieniają, w dokumentacji aptecznej zawsze powinniśmy posiadać dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

W odniesieniu do zawodu Technika farmaceutycznego oznacza to:

  1. rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny lub
  2. rozpoczęcie przed dniem 1 września 2018 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny.

UWAGA: Wymagane jest posiadanie dyplomu. Nie wystarczy samo świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technika farmaceutycznego!

6. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Technicy farmaceutyczni będą musieli uzyskać wpis w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.
Rejestr ten prowadzić będzie Wojewoda.
 

Izby Aptekarskie nie prowadzą rejestru techników farmaceutycznych.

 
Do rejestru technik zapisuje się samodzielnie. Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do 6-ciu miesięcy od wejścia w życie Ustawy, czyli do dnia 26 września 2024 r.
Wykonywanie zawodu technika farmaceutycznego bez wpisu do rejestru możliwe będzie maksymalnie do dnia 26 marca 2025.
 
 
Oznacza to, że jeżeli technik farmaceutyczny posiadający aktualnie uprawnienia do wykonywania zawodu nie złoży do dnia 26.09.2024 wniosku o wpis do rejestru, nie będzie mógł wykonywać zawodu po dniu 26.03.2025.
 
Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) nazwę zawodu medycznego, którego wniosek dotyczy;
2) imię (imiona) i nazwisko;
3) numer PESEL;
4) obywatelstwo (obywatelstwa);
5) adres miejsca zamieszkania;
6) numer telefonu do kontaktu i adres poczty elektronicznej;
7) nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego oraz:
a) NIP lub
b) REGON, lub
c) numer księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub
d) unikalny identyfikator apteki lub punktu aptecznego, o którym mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
- jeżeli dotyczy;
8) nazwę i adres ukończonej szkoły lub uczelni;
9) datę rozpoczęcia kształcenia zakończonego wydaniem dokumentu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 lit. a;
10) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających wykształcenie lub kwalifikacje, 
11) odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, jeżeli dotyczy;
12) odwzorowanie cyfrowe decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - w przypadku osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego nabyte w państwach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz d, której uznano te kwalifikacje;
13) odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uznanie praktyki zawodowej - w przypadku technika farmaceutycznego, któremu uznano tę praktykę odbytą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska;
14) poziom wykształcenia;
15) tytuł zawodowy w przypadku ukończenia studiów;
16) oświadczenie o znajomości języka polskiego, jeżeli dotyczy.
 
Wpis do rejestru podlega opłacie 100zł.
 
We wniosku o wpis do Rejestru należy zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
7. Ustawiczny rozwój zawodowy.
Technik farmaceutyczny ma obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, który odbywa się w 5-letnim okresie rozliczeniowym zwanym okresem edukacyjnym. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba uzyskała wpis do Rejestru.
W praktyce - dla osób wykonujących zawód Technika farmaceutycznego - od 1.01.2025
 
Jednocześnie:
  • Osobie wykonującej zawód medyczny podnoszącej kwalifikacje zawodowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego przysługuje, na jej wniosek, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  • Termin urlopu szkoleniowego dla osoby wykonującej zawód medyczny, jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą.
  • Osoba wykonująca zawód medyczny, ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego.

Z dużym prawdopodobieństwem, oznacza to, że jeżeli Technik farmaceutyczny nie dopełni w przeciągu 5 lat obowiązku rozwoju zawodowego - nie będzie mógł zostać dopuszczony do wykonywania zawodu (najwcześniej od 2030 roku).

8. Odpowiedzialność zawodowa
Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.