17 853 82 12

Obowiązek rejestracji aptek w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach


 

Przypominamy o obowiązku rejestracji aptek w Bazie Danych
o Produktach i Opakowaniach

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r.
Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in. 
"e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,
z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;"
(Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach) do których zaliczane są apteki.
Uproszczoną wersje formularza, zawierającą najczęściej występujące w aptekach kody odpadów można pobrać poniżej.

Informacja dotycząca sposobu wypełnienia:
1. Formularz sporządza podmiot wpisany do CEIDG lub spółka (Posiadacz odpadów).
2. Dla każdej apteki/hurtowni/punktu aptecznego/punktu prowadzenia działalności należy wypełnić osobny Dział XII (należy wymienić wszystkie miejsca wytwarzania odpadów).
3. Łączną liczbę wypełnionych Działów XII (miejsc wytwarzania odpadów) należy wpisać w Dziale I, pkt. 2 - przy polu "Dział XII / liczba tabel".
4. Przygotowany i podpisany formularz wysyłamy wraz z oświadczeniem do Marszałka Województwa właściwego dla adresu posiadacza odpadów (główny adres spółki/firmy).
5. Od stycznia 2020r. gospodarowanie odpadami bez numeru rejestrowego nie będzie możliwe.
6. Rejestr BDO i szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?
- za gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny,
- za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie
z rejestru lub zgłoszenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny,
- za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł,
- za nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych
w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 5000 zł - 1 000 000 zł,
- za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna od 2000 do 10000 zł.

 

Pełny formularz/wniosek zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania