17 853 82 12

Pomoc medyczna dla uchodźców

Cudzoziemcowi  starającemu się o uzyskanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021r. poz. 1108) przysługuje opieka medyczna obejmująca świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (art. 73 ust. 1).

Opieka medyczna jest wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych między Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców,  a świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych… Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad i okresu udzielania opieki medycznej  zawarte są w powołanej wyżej ustawie.

Aktualizacja 26.02.2022:

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że ma powstać specustawa gwarantująca osobom uciekającym z Ukrainy bezpłatną pomoc medyczną w Polsce.

Na chwilę obecną osobom tym, jezeli nie posiadają ubezpieczenia w Polsce, nie przysługuje refundacja - recepty realizujemy na 100%!