17 853 82 12

Przypomnienie w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do dnia 15 marca 2019 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.

 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy
z tworzywa sztucznego.

Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

 

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
na który należy uiścić pobraną opłatę recyklingową:

PKO Bank Polski S.A.

Nr 25 1020 4391 0000 6102 0187 3785

 

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą
w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

W przypadku niewykonania w/w decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.


Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3752-zbiorcze-zestawienia-danych-o-rodzajach-i-ilosci-odpadow-o-sposobach-gospodarowania-nimi-oraz-o-instalacjach-i-urzadzeniach-sluzacych-do-odzysku-lub-unieszkodliwiania-odpadow-oraz-zbiorcze-zestawienia-danych-o-komunalnych-osadach-sciekowych