17 853 82 12
  • Strona główna
  • Komunikaty
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie wsprawie recept

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie wsprawie recept

        Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) symbol instytucji właściwej dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wraz z numerem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz datą jej ważności, jeżeli dotyczy;”;
2) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodów uprawnienia dodatkowego pacjenta określonych w lp. 7 lub 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 14, przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu;”;
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się lp. 8 w brzmieniu:
8 C Pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 43b ust. 1 ustawy o świadczeniach
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.