17 853 82 12

UWAGA WSZYSCY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego umieszczony jest Komunikat Nr 2 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu składania wniosków o udzielanie zezwolenia na udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego (zakładka "zgody i zezwolenia", "dokumenty").

W wykazie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia , w punkcie 5, znajduje się "stanowisko właściwej ORA wyrażające ocenę kandydata na kierownika apteki w zakresie rękojmi należytego jej prowadzenia".

Biuro POIA informuje, że posiedzenia Komisji ds. Wykonywania Zawodu odbywają się w każdą środę, dokumenty związane z wydaniem rękojmi dla kandydata na kierownika apteki, bez względu na miejsce jego pracy (apteka nowootwierana czy istniejąca), powinny być składane w Biurze POIA do godziny 12 w poprzedzający posiedzenie wtorek. Komplet dokumentów złożony po tym terminie rozpatrywany będzie w kolejną środę.

Zastępca Prezesa PORA
mgr farm. Lidia Czyż