17 853 82 12

Fundusz Zapomogowy

Prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin jest ustawowym obowiązkiem Samorządu Aptekarskiego (Ustawa o Izbach Aptekarskich, art. 7).

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska udziela pomocy materialnej swoim członkom na zasadach określonych w Regulaminie Funduszu Zapomogowego POIA.

Środki z Funduszu Zapomogowego przyznawane są na:

  1. refundację kosztów specjalizacji w dziedzinie farmacji - maksymalnie 1800zł/specjalizację;
  2. refundację kosztów uzyskania stopnia/tytułu naukowego: dr n. farm, dr hab. n. farm. i prof. dr hab. n. farm. - 1500zł za uzyskanie stopnia/tytułu naukowego;
  3. wsparcie członka Izby w przypadku choroby uniemożliwiającej wykonywanie zawodu farmaceuty przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub choroby trwającej dłużej niż  6 miesięcy, która w istony sposób obniża jakość życia - maksymalnie 1500zł/rok.

Warunkiem uzyskania środków z Funduszu Zapomogowego jest przynależność do Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej przez co najmniej 2 lata i systematyczne, bieżące opłacanie składek samorządowych, tj. niezaleganie ze składkami członkowskimi za okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

Aby złożyć wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić i przesłać lub złożyć w Biurze Izby formularz wniosku o przyznanie zapomogi: