17 853 82 12

Ochrona OC

Szanowni Państwo!

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, iż zgodnie z decyzją Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej od dnia 01.04.2017 roku wszyscy członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej objęci są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej farmaceuty, które co roku jest kontynuowane.
 
Członkowie Podkarpackiej OIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Podkarpacką OIA w ramach opłaconych składek członkowskich.

Warunki ubezpieczenia zostały wynegocjowane przez Naczelną Izbę Aptekarską za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A. Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.


Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska podjęła decyzję o włączeniu członków PORA do tego programu. Decyzja ta została zaaprobowana przez XXXIV Zjazd Delegatów POIA w dniu 22.04.2017, który zaakceptował ten wydatek w ramach przyjętego preliminarza budżetowego.
 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska utrzymuje ciągłość ubezpieczenia w latach kolejnych.
 
Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:
 • związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,
 • związane z wydania leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,
 • związane z wydawaniem leku przeterminowego, zepsutego, źle przechowywanego,
 • związane z wydawaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,
 • w zakresie leków przygotowanych (OC za produkt)
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 oraz grypie (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),
 • w związku z wykonaniem testów i wymazów COVID-19,
 • wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i wykorzystywanym w niej mieniem (z włączeniem OC najemcy nieruchomości/ ruchomości)
 • wyrządzone przez pracowników/ podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa regresu, w tym szkody wyrządzone przez osoby odbywające u Ubezpieczonego pod jego kierownictwem praktyki zawodowe (wolontariuszy, rezydentów itp.)
 • wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej,
 • spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej,
 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego,
 • wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pracodawcy wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych.
 • szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność
 • ponadto ochroną ubezpieczniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów.
Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone koszty ochrony prawnej, które dają możliwość skorzystania z:
 • pokrycia kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych osoby ubezpieczonej, związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty,
 • pokrycia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony,
 • swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów osoby ubezpieczonej w postępowaniu sadowym lub administracyjnym.

​Ubezpieczeniem objęci są farmaceuci członkowie POIA wykonujący zawód w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, punktach aptecznych i działach farmacji szpitalnej.

Suma ubezpieczenia dla Podkarpackiej OIA w 2024 r.:
 • 500 000 zł na jedno zdarzenie
 • 4 000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

 
Warunki wynegocjowane w zawartej polisie można sprawdzić TUTAJ.
Certyfikat ubezpieczeniowy: /el-finder/files/Podkarpacka_OIA_certyfikat%202024.pdf
 
Nikomu z Państwa nie życzymy konieczności skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji w której ochrona ta będzie musiała zostać uruchomiona - prosimy o kontakt z Biurem POIA.