17 853 82 12

Ochrona OC

Szanowni Państwo!

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, iż zgodnie z decyzją Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej od dnia 01.04.2017 roku wszyscy członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej objęci są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej farmaceuty.
 
Członkowie Podkarpackiej OIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Podkarpacką OIA w ramach opłaconych składek członkowskich.

Warunki ubezpieczenia zostały wynegocjowane przez Naczelną Izbę Aptekarską za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A. Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.


Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska podjęła decyzję o włączeniu członków PORA do tego programu. Decyzja ta została zaaprobowana przez XXXIV Zjazd Delegatów POIA w dniu 22.04.2017, który zaakceptował ten wydatek w ramach przyjętego preliminarza budżetowego.
 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska planuje utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia w latach kolejnych.
 
Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:
 • wydanie leku innego niż zamówiony,
 • OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych w aptece,
 • wydanie leku zepsutego, sfałszowanego, pod warunkiem że wykrycie tego nie było możliwe,
 • szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa,
 • wydanie leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
 • wydanie leku na bazie sfałszowanej recepty, o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu.
 
Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone koszty ochrony prawnej, które dają możliwość skorzystania z:
 • pokrycia kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych osoby ubezpieczonej, związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty,
 • pokrycia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony,
 • swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów osoby ubezpieczonej w postępowaniu sadowym lub administracyjnym.

​Ubezpieczeniem objęci są farmaceuci członkowie POIA wykonujący zawód w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, punktach aptecznych i działach farmacji szpitalnej.

Suma ubezpieczenia dla Podkarpackiej OIA:
 • 100 000 zł na jedno zdarzenie
 • 3 000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji farmaceuty, będące w trakcie nabywania kwalifikacji lub uprawnień, wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub funkcji farmaceuty, w szczególności stażyści i praktykanci.
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdziecie Państwo TUTAJ.
 
Warunki wynegocjowane w zawartej polisie można sprawdzić TUTAJ.
 
Nikomu z Państwa nie życzymy konieczności skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji w której ochrona ta będzie musiała zostać uruchomiona - prosimy o kontakt z Biurem POIA.