17 853 82 12

Ochrona OC

Szanowni Państwo!

Jest nam  niezmiernie miło poinformować, iż zgodnie z decyzją Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej od dnia 01.04.2017 roku wszyscy członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej objęci są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej farmaceuty.
 
Członkowie Podkarpackiej OIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem. Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez Podkarpacką OIA w ramach opłaconych składek członkowskich.

Warunki ubezpieczenia zostały wynegocjowane przez Naczelną Izbę Aptekarską za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Mentor S.A. Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.


Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska podjęła decyzję o włączeniu członków PORA do tego programu. Decyzja ta została zaaprobowana przez XXXIV Zjazd Delegatów POIA w dniu 22.04.2017, który zaakceptował ten wydatek w ramach przyjętego preliminarza budżetowego.
 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska planuje utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia w latach kolejnych.
 
Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:
 • związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,
 • związane z wydania leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,
 • związane z wydawaniem leku przeterminowego, zepsutego, źle przechowywanego,
 • związane z wydawaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,
 • w zakresie leków przygotowanych (OC za produkt)
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 oraz grypie (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),
 • w związku z wykonaniem testów i wymazów COVID-19,
 • wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i wykorzystywanym w niej mieniem (z włączeniem OC najemcy nieruchomości/ ruchomości)
 • wyrządzone przez pracowników/ podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa regresu, w tym szkody wyrządzone przez osoby odbywające u Ubezpieczonego pod jego kierownictwem praktyki zawodowe (wolontariuszy, rezydentów itp.)
 • wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej,
 • spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej,
 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego,
 • wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pracodawcy wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych.
 • szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność
Dodatkowo do ubezpieczenia zostały włączone koszty ochrony prawnej, które dają możliwość skorzystania z:
 • pokrycia kosztów pomocy prawnej na rzecz ochrony interesów prawnych osoby ubezpieczonej, związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty,
 • pokrycia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego lub obrony,
 • swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania interesów osoby ubezpieczonej w postępowaniu sadowym lub administracyjnym.

​Ubezpieczeniem objęci są farmaceuci członkowie POIA wykonujący zawód w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, punktach aptecznych i działach farmacji szpitalnej.

Suma ubezpieczenia dla Podkarpackiej OIA:
 • 200 000 zł na jedno zdarzenie
 • 4 000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również osoby nieposiadające wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji farmaceuty, będące w trakcie nabywania kwalifikacji lub uprawnień, wykonujące czynności i działania wchodzące w zakres zawodu lub funkcji farmaceuty, w szczególności stażyści i praktykanci.
 

 
Warunki wynegocjowane w zawartej polisie można sprawdzić TUTAJ.
 
Nikomu z Państwa nie życzymy konieczności skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji w której ochrona ta będzie musiała zostać uruchomiona - prosimy o kontakt z Biurem POIA.