17 853 82 12
  • Strona główna
  • Procedura wydawania rękojmi należytego prowadzenia apteki

Procedura wydawania rękojmi należytego prowadzenia apteki

Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne (art. 99) - osoba kierująca apteką musi dawać rękojmię należytego jej prowadzenia.

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska, lub jej Prezydium wydaje rękojmie należytego prowadzenia apteki dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Aby zostać kierownikiem apteki:

  • trzeba posiadać tytuł magistra farmacji i posiadać Prawo Wykonywania Zawodu,
  • posiadać co najmniej 5-cio letni staż pracy w aptece, lub 3-letni staż pracy w aptece i specjalizację z farmacji aptecznej,
  • osoba odpowiedzialna za prowadzenie apteki musi dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nalezy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wskazanego na kierownika apteki. Jednym z wymaganych dokumentów jest stanowisko właściwej Okręgowej Rady Aptekarskiej wyrażające ocenę kandydata na kierownika apteki w zakresie rękojmi nalezytego jej prowadzenia.

W zakresie uzyskiwania opinii dla kandydata na Osobę Odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej procedura przebiega analogicznie. W przypadku wydawania opinii dla farmaceuty do działu farmacji szpitalnej samorząd (PORA lub Prezydium PORA) dokonuje  potwierdzenia uprawnień.

Osoba występująca o zezwolenie na prowadzenie apteki, lub występująca z wnioskiem o zmianę na stanowisku kierownika apteki pośród składanych dokumentów musi dołączyć zaświadczenie o dawaniu przez kandydata na kierownika rękojmi nalezytego prowadzenia apteki. 

Z wnioskiem do PORA o wydanie rękojmi występuje PWIF lub Farmaceuta- Kandydat do objęcia funkcji kierownika apteki/ osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ osoby prowadzącej dział farmacji szpitalnej.

Poniżej znajdziecie Państwo wniosek oraz kwestionariusz, które wypełnia farmaceuta starający się o rękomię a następnie składa do Biura POIA: