17 853 82 12

Pilotaż zdrowie reprodukcyjne

Szanowni Państwo!

1 maja 2024 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Równolegle, Prezes NFZ wydał zarządzenie umożliwiające rzeczywistą realizację tego programu.

Program pilotażowy ma na celu poprawę dostępu do nowoczesnych metod antykoncepcji awaryjnej oraz usług zdrowia reprodukcyjnego. Program rozpoczyna się 1 maja 2024 r. i potrwa do 30 czerwca 2026 r.

W kontekście programu pilotażowego, mocno zachęcamy do zapoznania się z komunikatem NIA dotyczącym tego świadczenia.

Skrót informacji na temat programu pilotażowego:

Zakres usług niezbędnych do wykonania w ramach programu określono w Rozporządzeniu. Obejmuje on:

1. Przeprowadzenie wywiadu farmaceutycznego obejmującego:

a) ustalenie zasadności wydania produktu leczniczego będącego środkiem antykoncepcji awaryjnej zawierającego w swoim składzie octan uliprystalu,

b) przekazanie pacjentowi informacji na temat stosowania i działania produktu leczniczego – w przypadku gdy zamiarem pacjenta jest uzyskanie produktu leczniczego,

c) omówienie zasad wykonywania badań służących samokontroli i interpretacji wyników badań uzyskiwanych za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro pozwalających na rozpoznanie ciąży,

d) omówienie zasad wykonywania badań służących samokontroli i interpretacji wyników badań uzyskiwanych za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro służących do rozpoznawania chorób układu urogenitalnego u kobiet i mężczyzn,

e) omówienie zasad farmakoterapii w okresie ciąży albo połogu,

f) przekazanie pacjentowi informacji na temat zasadności objęcia leczeniem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, w zależności od rozpoznanego problemu zdrowotnego;

2. Wystawienie na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, w tym Charakterystyki Produktu Leczniczego, oraz danych z wywiadu – jeżeli jest to uzasadnione stanem zagrożenia zdrowia reprodukcyjnego pacjenta, w tym polegającego na ryzyku wystąpienia nieplanowanej ciąży – recepty farmaceutycznej.

Kto może zostać objęty opieką w ramach programu pilotażowego:

Program jest dostępny dla pacjentek, które ukończyły 15. rok życia, z potwierdzonym wiekiem za pomocą dokumentu ze zdjęciem. Pacjentka może skorzystać z programu maksymalnie 1 raz na 30 dni.

W odniesieniu do Pacjentek, które nie ukończyły 18 roku życia, Samorząd Zawodu Farmaceuty stoi na stanowisku, że realizacja świadczenia zdrowotnego wymaga zgody przedstawiciela ustawowego (Pacjentki 15-letnie) lub tzw. zgody równoległej (Pacjentki i przedstawiciela ustawowego) dla Pacjentek w wieku 16-17 lat.

Jakie są wymagania dla aptek:

Apteki chcące przystąpić do programu muszą zawrzeć umowę z NFZ – tryb wnioskowy – analogicznie jak dla szczepień (Przygotowanie oferty i przekazanie do NFZ).

Wymagane jest zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzania wywiadów oraz zachowania prawa pacjenta do godności i intymności. Świadczenia można udzielić w pokoju opieki farmaceutycznej, a jeżeli apteka nie posiada takiego pokoju – w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym. Dla Pacjentki należy zapewnić miejsce siedzące.

Program może być realizowany wyłącznie przez zatrudnionego w aptece farmaceutę (magistra farmacji posiadającego aktywne PWZ).

Procedura przystąpienia do programu:

Apteki zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek przez Portal NFZ/SZOI.

Informacje o procedurze zgłoszeniowej oraz wzory wniosków dostępne będą na stronach internetowych NFZ.

Dokumentacja programu:

Realizację Programu należy dokumentować elektronicznie – w systemie P1 (portal gabinet.gov.pl).

W prowadzonej dokumentacji należy umieścić szereg informacji, m.in. opis przebiegu wywiadu. Dokumentację będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, osobistym (e-dowód) albo certyfikatem ZUS.

Wśród danych niezbędnych do wprowadzenia do dokumentacji wymagane będzie postawienie rozpoznania wg ICD10 (!). Będzie ono jednak automatycznie wypełniane przez system (prawdopodobnie Z30.0 - Poradnictwo i wskazówki ogólne w zakresie antykoncepcji).

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu.

Płatność:

Przeprowadzenie wywiadu farmaceutycznego ukierunkowanego na świadczenie pilotażowe zostało wycenione na 50zł niezależnie od faktu wystawienia recepty farmaceutycznej.

Do rozliczenia zdefiniowano dwa produkty rozliczeniowe:

  • 5.16.24.0000001 – Wywiad farmaceutyczny z wystawieniem recepty farmaceutycznej
  • 5.16.24.0000002 – Wywiad farmaceutyczny bez wystawienia recepty farmaceutycznej

Obydwa świadczenia wycenione są na 50zł.

Zastrzeżenia:

W ocenie Samorządu Zawodu Farmaceuty realizacja świadczeń programu pilotażowego wypełnia ustawową definicję świadczenia zdrowotnego co pociąga za sobą obowiązek przestrzegania praw pacjenta zdefiniowanych w Ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

W szczególności - Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że zaopatrywanie małoletniego pacjenta w produkt leczniczy będący środkiem antykoncepcji awaryjnej (wywiad i ewentualne wystawienie recepty farmaceutycznej), na podstawie decyzji farmaceuty, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego pacjenta.

Przypominamy:

  • Program ma charakter pilotażowy i uczestniczą w nim wyłącznie apteki, które wyrażą na to gotowość i podpiszą umowę z NFZ.
  • Wszyscy członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Niezależnie od ubezpieczenia OC farmaceuty udzielającego świadczenia, rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia OC również przez aptekę (jako świadczeniodawcę).